Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DZIĘ­KU­JE­MY ZA DAR SER­CA — 1% podat­ku dla niepełnosprawnych

W Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych pod­su­mo­wa­no akcję zbie­ra­nia 1% podat­ku od osób fizycz­nych za rok 2011 . W tym roku od stycz­nia do maja , 319 podat­ni­ków prze­ka­za­ło na kon­to KSON łącz­nie kwo­tę 22.620,- zł . Ta akcja pro­wa­dzo­na jest w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych już od 2004 roku . Wszyst­kie wpła­co­ne kwo­ty w paź­dzier­ni­ku każ­de­go roku prze­ka­zu­je­my obda­ro­wa­nym. W tym roku zade­kla­ro­wa­ne kwo­ty w cało­ści wpły­ną na cele reha­bi­li­ta­cyj­ne min. dla:

  • B. Pal­czak
  • A.Bańka
  • A. Janas
  • M. Szo­ciń­ski
  • M. Napo­ra
  • J.Konieczna

Dowo­dy prze­le­wów wrę­czo­no w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych na spo­tka­niu w dniu 16 paź­dzier­ni­ka 2012r.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds