Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowe miej­sca par­kin­go­we dla osób niepełnosprawnych

Urząd Mia­sta zapro­po­no­wał roz­lo­ko­wa­nie dodat­ko­wych 30 miejsc par­kin­go­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych na tere­nie sta­re­go mia­sta czy­li w stre­fie płat­ne­go par­ko­wa­nia. W spra­wie tej zwró­cił się do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych z proś­bą o kon­sul­ta­cję. Według pro­po­zy­cji mia­sta nowe miej­sca par­kin­go­we mają powstać.

Lp

Loka­li­za­cja

Miej­sca niepłatne

(prze­zna­czo­ne na par­ko­wa­nie ozna­ko­wa­nych pojaz­dów kon­struk­cyj­nie prze­zna­czo­nych do prze­wo­zu osób nie­peł­no­spraw­nych o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej lub pojaz­dów zaopa­trzo­nych w kar­tę parkingową)

 

 

Ist­nie­ją­ce

Pla­no­wa­ne

1.

Pocz­to­wa (2 odc.)

4

2

2.

Boha­te­rów Getta

1

-

3.

Poznań­ska

1

-

4.

M. Skło­dow­skiej-Curie

2

-

5.

Zamen­ho­fa

1

1

6.

Ban­ko­wa

5

1

7.

Okrzei

3

3

8.

Klo­no­wi­ca

3

-

9.

Teatral­na

4

-

10.

Jele­nia

4

2

11.

Gra­bow­skie­go

1

3

12.

Pił­sud­skie­go (3 odc.)

6

6

13.

Armii Kra­jo­wej

2

1

14.

Matej­ki (2 odc.)

2

2

15.

Sudec­ka

2

1

16.

Gro­szo­wa

2

1

17.

1‑go Maja

2

-

18.

Kub­sza

1

-

19.

Mic­kie­wi­cza

3

-

20.

Chro­bre­go

2

1

21.

Pl. Wyszyń­skie­go

2

-

22.

Obroń­ców Pokoju

2

2

23.

Plac Nie­pod­le­gło­ści

0

-

24.

Grot­t­ge­ra (2 odc.)

3

1

25.

Muze­al­na

1

1

26.

Nor­wi­da (2 odc.)

2

1

27.

Kaspro­wi­cza (Flo­ra)

 

1

Ogó­łem miejsc postojowych:

61

30

Razem:

91

Ewen­tu­al­ne uwa­gi czy­tel­ni­ków na temat roz­miesz­cze­nia tych miejsc par­kin­go­wych pro­si­my zgła­szać do KSON na bez­płat­ny nr tele­fo­nu 800 700 025.