Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

LIST OTWAR­TY

Jele­nia Góra, 22.06.2012 r.

Spo­łecz­ny Komi­tet Ini­cja­ty­wy Oby­wa­tel­skiej
ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A
58–500 Jele­nia Góra

Pan Mar­cin Zawi­ła
Pre­zy­dent Mia­sta Jele­niej Góry

List otwar­ty.

Spo­łecz­ny Komi­tet Ini­cja­ty­wy Oby­wa­tel­skiej przy wspar­ciu orga­ni­za­cji człon­kow­skich KSON, Związ­ków Zawo­do­wych Soli­dar­ność i OPZZ, śro­do­wisk Kom­ba­tanc­kich, a tak­że miesz­kań­ców Mia­sta i Regio­nu, w związ­ku z bra­kiem jakich­kol­wiek kon­struk­tyw­nych dzia­łań w przed­mio­cie popra­wy sytu­acji osób nie­peł­no­spraw­nych korzy­sta­ją­cych z par­kin­gów w stre­fie płat­ne­go par­ko­wa­nia w Jele­niej Górze, zwra­ca się z proś­bą o spo­wo­do­wa­nie zde­cy­do­wa­nych dzia­łań w tej sprawie.

Przy­po­mi­na­my, że od 2011 roku trwa­ją w przed­mio­to­wej kwe­stii nego­cja­cje z Zastęp­cą Pre­zy­den­ta Panem Huber­tem Papa­jem, w któ­rych wspie­ra­ją nas rad­ni Rady Mia­sta, a mię­dzy inny­mi Pan Leszek Wrot­niew­ski, Józef Sarzyń­ski, Krzysz­tof Mróz, Zbi­gniew Ładziń­ski i Woj­ciech Cha­dży. Komi­sja Pra­wa i Spraw Spo­łecz­nych Rady Mia­sta pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ła przed­sta­wio­ny przez na oby­wa­tel­ski pro­jekt zmian obo­wią­zu­ją­cej uchwa­ły w tej sprawie.

Na sku­tek nasi­la­ją­cych się skarg i bra­ku ocze­ki­wa­nej reak­cji ze stro­ny Ratu­sza w dniu 9.01.2012 r. prze­ka­za­no prze­wod­ni­czą­ce­mu Rady Mia­sta do Pań­skiej wia­do­mo­ści kom­plet list z ponad sze­ściu­set pod­pi­sa­mi osób doma­ga­ją­cych się nowych korzyst­niej­szych uregulowań.

W dniu 6.04.2012 r. Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Hubert Papaj zor­ga­ni­zo­wał spo­tka­nie zain­te­re­so­wa­nych stron, na któ­rym padły satys­fak­cjo­nu­ją­ce nas pro­po­zy­cje. Zmie­rza­ły one do wpro­wa­dze­nia od pierw­sze­go czerw­ca nowych zasad par­ko­wa­nia w SPP pole­ga­ją­cych mię­dzy inny­mi na:

  • wdro­że­niu w życie wery­fi­ka­cji wyda­nych kart parkingowych
  • zwięk­sze­niu rota­cji upraw­nio­nych pojaz­dów do par­ko­wa­nia na „koper­tach” według zasa­dy, że pierw­sze 3 godzi­ny są wol­ne od opłat, a każ­da następ­na kosz­to­wać będzie 2 PLN.

 

W ten spo­sób prze­pu­sto­wość miejsc na „koper­tach” będzie zwięk­szo­na mię­dzy inny­mi poprzez znie­chę­ce­nie posia­da­czy kart par­kin­go­wych zamiesz­ku­ją­cych w pobli­żu do „gara­żo­wa­nia” swo­ich pojaz­dów na koper­tach przez całą dobę. Pod­kre­śla­my, że na pod­sta­wie infor­ma­cji z innych miast ilość osób upraw­nio­nych i fak­tycz­nie korzy­sta­ją­cych z kopert nie prze­kra­cza 10% ilo­ści wyda­nych kart!

Nie­ste­ty przy­ję­te usta­le­nia zła­ma­no przez nową, nie kon­sul­to­wa­ną z nami kon­cep­cją nakła­da­ją­cą obo­wią­zek wpro­wa­dze­nia płat­no­ści w wyso­ko­ści 1 PLN za pierw­sze trzy godzi­ny, pozo­sta­wia­jąc bez zmian usta­le­nie zapła­ty za każ­dą godzi­nę następ­ną. Na taką sytu­ację nie może­my się zgo­dzić. Nie może­my się rów­nież zgo­dzić na skró­ce­nie cza­su par­ko­wa­nia na „koper­cie” do dwóch godzin, bo pogar­sza to dostęp do róż­nych dóbr mia­sta oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i nie znaj­du­je przy­kła­dów w żad­nej ze zna­nych nam miej­sco­wo­ści nie tyl­ko Dol­ne­go Ślą­ska. W związ­ku z powyż­szym ocze­ku­je­my pil­nie na Pań­ską reak­cję, a szcze­gól­nie odpo­wiedź na pyta­nie, czy wolą poli­tycz­ną władz mia­sta jest roz­wią­za­nie tego pro­ble­mu w inte­re­sie nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców, kura­cju­szy i turystów.

 

Panie Pre­zy­den­cie,

Infor­mu­je­my Pana tak­że, że tryb postę­po­wa­nia w przy­pad­ku opłat pobie­ra­nych w SPP łącz­nie z tak zwa­ną opła­tą dodat­ko­wą zakwe­stio­no­wa­ły Woje­wódz­kie Sądy Admi­ni­stra­cyj­ne kil­ku miast, a Sejm RP uchwa­lił w dniu 15.06.2012 r. usta­wę wyra­ża­ją­cą zgo­dę na raty­fi­ka­cję przez Pre­zy­den­ta RP Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób niepełnosprawnych.

 

Peł­no­moc­ni­cy Spo­łecz­ne­go
Komi­te­tu Ini­cja­ty­wy Obywatelskiej

Sta­ni­sław Miel­cza­rek
Sta­ni­sław Schubert

 

Do wia­do­mo­ści:

  • Janusz Gro­dziń­ski Prze­wod­ni­czą­cy Rady Miasta
  • Prze­wod­ni­czą­cy Klu­bów Rad­nych Rady Miasta
  • Media