Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sto­wa­rzy­sze­nia zrze­szo­ne w KSON — Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko”

Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko” powsta­ło w mar­cu 2009 roku, a począt­ko­wo dzia­ła­ło jako gru­pa samo­po­mo­co­wa. Zawią­za­nie Sto­wa­rzy­sze­nia mia­ło na celu zrze­sze­nie i pomoc rodzi­com opie­ku­ją­cym się dzieć­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną, a szcze­gól­nie z auty­zmem i jego pochod­ny­mi cho­ro­ba­mi, a tak­że cho­ro­ba­mi o podob­nych obja­wach (zespół Asper­ge­ra, cało­ścio­we zabu­rze­nie roz­wo­ju, zabu­rze­nie zacho­wa­nia, ADHD, itp.)

Dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia Cela­mi dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia są m.in.
 1. Udzie­la­nie pomo­cy dzie­ciom, mło­dzie­ży z nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz ich rodzi­nom i opiekunom;
 2. Orga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie róż­nych form lecz­nic­twa, edu­ka­cji i reha­bi­li­ta­cji oraz opie­ki nad dzieć­mi i oso­ba­mi z niepełnosprawnością;
 3. Udzie­la­nie pomo­cy rodzi­com i opie­ku­nom w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów wychowawczych;
 4. Kształ­to­wa­nie oso­bo­wo­ści mło­dych ludzi, w szcze­gól­no­ści dzie­ci i mło­dzie­ży z niepełnosprawnością;
 5. Popu­la­ry­zo­wa­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z autyzmem;
 6. Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej, opie­kuń­czej, wychowawczej;
 7. Ini­cjo­wa­nie i reali­za­cja dzia­łań na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ich inte­gra­cji w śro­do­wi­skach lokalnych;
 8. Dzia­ła­nia na rzecz zapo­bie­ga­nia mar­gi­na­li­za­cji osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem społecznym;
 9. Umac­nia­nie part­ner­skiej współ­pra­cy orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z admi­ni­stra­cją publicz­ną wszyst­kich szczebli;
 10. Roz­wi­ja­nie twór­czo­ści i kre­atyw­no­ści dzie­ci i mło­dzie­ży, w szcze­gól­no­ści nie­peł­no­spraw­nej rucho­wo i inte­lek­tu­al­nie, a tak­że dzie­ci i mło­dzie­ży z zabu­rze­nia­mi zachowania;
 11. Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych rodzin dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych i osób dorosłych;
 12. Roz­wi­ja­nie idei wolontariatu.

 

Sto­wa­rzy­sze­nie swo­je cele reali­zu­je poprzez:
 1. Orga­ni­zo­wa­nie i pro­wa­dze­nie grup tera­peu­tycz­nych, warsz­ta­tów tera­pii zajęciowej;
 2. Orga­ni­zo­wa­nie i reali­zo­wa­nie szko­leń i kon­fe­ren­cji dla rodzi­ców, spe­cja­li­stów i grup zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­mem niepełnosprawnych;
 3. Reali­za­cję pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go, reha­bi­li­ta­cyj­ne­go, sty­mu­la­cyj­ne­go i tera­peu­tycz­ne­go, odby­wa­ją­ce­go się w sys­te­mie tera­peu­ta — dziec­ko i tera­peu­ta – rodzic;
 4. Peł­nie­nie sta­łych dyżu­rów człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia jako pod­sta­wo­wej for­my pierw­sze­go kon­tak­tu z poszu­ku­ją­cy­mi pomo­cy, udzie­la­nie odpo­wie­dzi na pro­ble­my zgła­sza­ne dro­gą kore­spon­den­cyj­ną przez rodzi­ców i opie­ku­nów dzie­ci niepełnosprawnych;
 5. Orga­ni­zo­wa­nie spo­tkań z dzieć­mi i młodzieżą;
 6. Roz­po­wszech­nia­nie porad­ni­ków i biu­le­ty­nów doty­czą­cych stowarzyszenia;
 7. Zbie­ra­nie fun­du­szy i pisa­nie wnio­sków o dofinansowanie;
 8. Współ­pra­cę z insty­tu­cja­mi, w tym publicz­ny­mi, któ­re w swo­ich zada­niach mają dzia­łal­ność na rzecz dzie­ci i mło­dzie­ży niepełnosprawnej.

 

Sto­wa­rzy­sze­nie trze­ci rok z rzę­du reali­zu­je pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny z budże­tu pań­stwa na reali­za­cję zada­nia publicz­ne­go. W roku 2010 Sto­wa­rzy­sze­nie orga­ni­zo­wa­ło warsz­ta­ty bęb­niar­skie, garn­car­skie oraz gim­na­sty­kę korek­cyj­ną dla dzie­ci zrze­szo­nych w Sto­wa­rzy­sze­niu. W roku ubie­głym w ramach pro­jek­tu dzie­ci mia­ły zor­ga­ni­zo­wa­ny Dzień Dziec­ka, wyciecz­kę kra­jo­znaw­czą oraz spo­tka­nie z Miko­ła­jem. W roku obec­nym Sto­wa­rzy­sze­nie reali­zu­je pro­jekt, któ­re­go celem jest przy­bli­że­nie rodzi­com spo­so­bów pra­cy z dziec­kiem trud­nym – meto­da 14 kro­ków postę­po­wa­nia z dziec­kiem z zabu­rze­nia­mi zacho­wa­nia. Ponad­to od 2010 roku cyklicz­nie sta­ra­my się orga­ni­zo­wać spo­tka­nie opłat­ko­we oraz wycieczki.

 

Człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia w ramach współ­pra­cy z Miej­skim Ośrod­kiem Pomo­cy Spo­łecz­nej mają sta­ły dostęp do porad­nic­twa logo­pe­dycz­ne­go i socjo­te­ra­peu­tycz­ne­go. Ponad­to w rze­szy człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nie posia­da oli­go­fre­no­pe­da­go­ga z języ­kiem migo­wym oraz logo­pe­dę. W roku bie­żą­cym mamy zamiar sta­rać się o sta­tus Orga­ni­za­cji Pożyt­ku Publicz­ne­go w celu moż­li­wo­ści pozy­ski­wa­nia środ­ków z 1 %. Ponad­to pra­gnie­my uru­cho­mić cyklicz­ne warsz­ta­ty infor­ma­cyj­no – tre­nin­go­we dla rodzi­ców bory­ka­ją­cych się z trud­no­ścia­mi w zacho­wa­niu dzie­ci oraz dia­gno­zą auty­zmu. Corocz­nie w ramach przy­go­to­wań do Świąt Boże­go Naro­dze­nia człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia wła­sno­ręcz­nie wyko­nu­ją ozdo­by cho­in­ko­we, kart­ki świą­tecz­ne, świecz­ki, itp., dochód z któ­rych prze­zna­czo­ny jest na cele sta­tu­to­we. W warsz­ta­tach pla­stycz­no-tech­nicz­nych uczest­ni­czą zarów­no rodzi­ce, jak i dzie­ci zrze­szo­ne w Stowarzyszeniu.
 
Klę­ski
 
Sto­wa­rzy­sze­nie w swo­jej krót­kiej dzia­łal­no­ści nie odnio­sło wie­lu pora­żek. Jed­ną jest brak środ­ków na zor­ga­ni­zo­wa­nie obo­zu socjo­te­ra­peu­tycz­ne­go dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych i dzie­ci z zabu­rze­nia­mi zacho­wa­nia (spek­trum auty­zmu). Do pora­żek może­my rów­nież zali­czyć brak moż­li­wo­ści zor­ga­ni­zo­wa­nia sta­łej i sys­te­ma­tycz­nej tera­pii zaję­cio­wej, mają­cej na celu przy­sto­so­wa­nie do życia spo­łecz­ne­go i naucze­nia samodzielności.
Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nie skła­da się z 3 osób:
 1. Kry­sty­na Sła­wiń­ska – prezes
 2. Agniesz­ka Żywi­na – wiceprezes
 3. Agniesz­ka Zin­kie­wicz – skarbnik/sekretarz
Od 1 czerw­ca 2012 roku Sto­wa­rzy­sze­nie w celu roz­sze­rze­nia tere­nu swo­jej dzia­łal­no­ści będzie pro­wa­dzi­ło dyżu­ry w sie­dzi­bie KSON w Jele­niej Górze. Dyżu­ry w sie­dzi­by Sto­wa­rzy­sze­nia przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 a (KSON) peł­nić będą człon­ko­wie zarzą­du na począ­tek od 1 czerw­ca w każ­dy czwar­tek w godz. 15.00–17.00.  Moż­na kon­tak­to­wać się tak­że tele­fo­nicz­nie z nume­rem 75 75 242 54 lub 606 901 045. W szcze­gól­no­ści cze­ka­my na kon­takt z tymi rodzi­ca­mi z Jele­niej Góry, któ­rym mimo prób nie uda­ło się zało­żyć podob­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia w ubie­głym roku. Jeste­śmy otwar­ci na waszą aktyw­ność i inicjatywy.

 

Kry­sty­na Sławińsk