Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogło­sze­nie — Bank Żywności

Ist­nie­je moż­li­wość pomo­cy oso­bom znaj­du­ją­cym się w szcze­gól­nej sytu­acji mate­rial­nej przez zaopa­trze­nie w pro­duk­ty żyw­no­ścio­we pocho­dzą­ce z Ban­ku Żyw­no­ści. Każ­dy kto speł­nia poniż­sze warun­ki może 1 raz w mie­sią­cu otrzy­mać taką pomoc.

  1. Dochód na oso­bę w rodzi­nie — 526,50 zł.
  2. Dochód na oso­bę samot­ną — 715,50 zł.

Oto doku­men­ty jakie trze­ba posia­dać przy sta­ra­niu się o taką pomoc:

  1. Dowód oso­bi­sty.
  2. Zaświad­cze­nie o docho­dach (MOPS,lub decy­zja rentowa/emerytalna,potwierdzenie sta­tu­su bez­ro­bot­ne­go z Urzę­du Pracy).

W przy­pad­ku oso­by nie­peł­no­spraw­nej ewen­tu­al­ne peł­no­moc­nic­two do odbio­ru pro­duk­tów. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w KSON w punk­cie infor­ma­cji od ponie­dział­ku do piąt­ku od godzi­ny 10–15tej.