Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dia­be­ty­cy w tro­sce o młodzież

Koło Miej­skie Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków w Jele­niej Górze zapra­sza mło­dzież w wie­ku roz­wo­jo­wym (od 15 — 30 lat) na bez­płat­ne spo­tka­nie z Panią dr prof. Anną Naczyń­ską — dia­be­to­lo­giem z kli­ni­ki wro­cław­skiej, któ­re odbę­dzie się w dniu 12 czerw­ca br. w godz. 9.00 — 15.00 (z obia­dem) w Ośrod­ku Wypo­czyn­ko­wym “WODO­MIE­RZAN­KA” w Kar­pa­czu, ul. Wil­cza 5 (za Hote­lem “SKAL­NY” pierw­sza uli­ca w prawo).

 

Zgło­sze­nia udzia­łu w spo­tka­niu nale­ży skła­dać w każ­dą śro­dę w godz. 15.00 — 17.00 w Kole Miej­skim PSD przy ul.Grabowskiego 7 (sie­dzi­ba Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych) lub tele­fo­nicz­nie do Pre­ze­sa Koła Pana Wal­de­ma­ra Wiśniew­skie­go — tel. 609 892 888

 

Pre­zes Wal­de­mar Wiśniewski