Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kurs języ­ka miga­ne­go dla osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych infor­mu­je, że w dniu 15.10.2008 r. przy­stą­pił do reali­za­cji zada­nia p.n.: “KURS JĘZY­KA MIGA­NE­GO DLA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH ( NIESŁYSZĄCYCH)”.

Kurs skie­ro­wa­ny jest do inwa­li­dów słu­chu z orze­czo­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, zamiesz­ka­łych na tere­nie mia­sta Jele­nia Góra i powia­tu jele­nio­gór­skie­go. Roz­po­czę­cie kur­su: 03.11.2008 r.
UCZEST­NI­KOM OFE­RU­JE­MY BEZPŁATNIE:

  • atrak­cyj­ny kurs
  • doku­men­ty potwier­dza­ją­ce zdo­by­te kwa­li­fi­ka­cje ( zaświad­cze­nie, certyfikat)
  • mate­ria­ły szkoleniowe
  • poczę­stu­nek
  • dla osób dojeż­dża­ją­cych zwrot kosz­tów podróży
  • pomoc opie­ku­na grupy

SPO­TKA­NIE INFOR­MA­CYJ­NO-PRO­MO­CYJ­NE ODBĘ­DZIE SIĘ DNIA 30.10.2008 r. przy ul. Gra­bow­skie­go 7, pok. 27 (par­ter) o godz. 12.00. WIĘ­CEJ INFOR­MA­CJI: Biu­ro pro­jek­tu: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, ul. Gra­bow­skie­go 7, 58–500 Jele­nia Góra, p. 34 ( I pię­tro), TEL.075 7523183 Zgło­sze­nia moż­na rów­nież pobie­rać ze stro­ny www.kson.pl

Ankie­ty zgło­sze­nio­we pro­si­my ode­słać na e‑mail: info@kson.pl

SER­DECZ­NIE ZAPRA­SZA­MY! Zada­nie finan­so­wa­ne ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych, będą­cych w dys­po­zy­cji Zarzą­du Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds